Bà NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
− 11/2001 – 12/2003: Công ty giống cây trồng Trung ương 1, Trại giống Đồng Văn – Cán bộ kế toán.
− 01/2004 – 03/2010: Công ty giống cây trồng Trung ương – Cán bộ kế toán.
− 04/2010 – nay: Công ty CP giống cây trồng Trung ương (Nay đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam) − Phó phòng TCKT.
− 11/2011 – nay : Công ty CP giống cây trồng Hà Tây – Thành viên Ban kiểm soát.

− 04/2019 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Thành viên Ban Kiểm soát.