Biểu đồ cơ cấu lao động của SSC:

Tổng số lao động đến 28/02/2017 là 291 người. Trong đó:

* Trên đại học:....................................... 15 người, tỉ lệ: 5%

* Đại học:........................................ 139 người, tỉ lệ: 47%

* Cao đẳng và Trung cấp:....................................... 59 người, tỉ lệ: 21%

* Sơ cấp + CNN:....................................... 23 người, tỉ lệ: 8%

* Lao động phổ thông:..................................... 55 người, tỉ lệ: 19%

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Thành phần của Hội đồng quản trị gồm có 5 người (trong đó có 3 thành viên độc lập không điều hành). Ban kiểm soát gồm có 3 người (trong đó có 2 thành viên độc lập không điều hành)

Trong năm 2000, tiếp tục xúc tiến thành lập 03 tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

+ Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

+ Tiểu ban Chính sách và Phát triển

+ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị: Được hưởng thù lao 2% lợi nhuận thực hiện sau thuế và tiền thưởng phạt theo tỷ lệ tăng giảm lợi nhuận so với kế hoạch; các thành viên được Công ty thanh toán chi phí phát sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ và tạo các điều kiện thuận lợi thực hiện chức năng của HĐQT, các thành viên không kiêm nhiệm được trả thù lao từ lợi nhuận sau thuế. 

 

Ông Lê Thái Bình

Ông Lê Thái Bình - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1972

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
− 03/2001 − 11/2008: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Nhân viên Nhân sự.
− 12/2008 − 11/2011: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Trợ lý Pháp chế.
− 12/2011 − 11/2013: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Phó Giám đốc Nhân sự hành chính.
− 11/2013 − 09/2015: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Phụ trách Quản lý Nhân sự hành chính.
− 10/2015 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Giám đốc Nhân sự hành chính.
− 07/2002 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Thư ký Hội đồng Quản trị.
− 04/2019 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Thành viên Ban Kiểm soát.

Read more


Bà NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
− 11/2001 – 12/2003: Công ty giống cây trồng Trung ương 1, Trại giống Đồng Văn – Cán bộ kế toán.
− 01/2004 – 03/2010: Công ty giống cây trồng Trung ương – Cán bộ kế toán.
− 04/2010 – nay: Công ty CP giống cây trồng Trung ương (Nay đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam) − Phó phòng TCKT.
− 11/2011 – nay : Công ty CP giống cây trồng Hà Tây – Thành viên Ban kiểm soát.

− 04/2019 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Thành viên Ban Kiểm soát.

Read more


Ông Đỗ Tiến Sỹ

TỔNG GIÁM ĐỐC

 * Sinh năm: 1960

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
− Tháng 4/1982 - 5/2000: Trại Giống cây trồng TW Ba Vì - Công ty Giống cây trồng TW1 − Cán bộ kế hoạch.
− Tháng 6/2000 - 7/2000: Trại Giống cây trồng TW Ba Vì - Công ty Giống cây trồng TW1 − Phó Giám đốc.
− Tháng 8/2006 - 02/2001: Phòng TC-HC-QT - Công ty Giống cây trồng TW1 − Phó trưởng phòng.
− Tháng 02/2001 - 4/2001: Phòng Kế hoạch - Công ty Giống cây trồng TW1 − Phó trưởng phòng.
− Tháng 5/2001 - 11/2002: Phòng Thị trường kinh doanh - Công ty Giống cây trồng TW1 − Trưởng phòng.
− Tháng 01/2004 - 10/2010: Phòng Thị trường kinh doanh - Công ty CP Giống cây trồng TW − Trưởng phòng.
− Tháng 10/2010 - 12/2015: Công ty CP Giống cây trồng TW1 − Giám đốc Kinh doanh.
− Tháng 01/2016 - 3/2019: Công ty CP Giống cây trồng Quảng Nam − Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng Quản trị.
− Từ 2010 - nay: Ban Kiểm soát công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam − Thành viên.
− Từ 2010 - nay: Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam − Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Giống cây trồng Quảng Nam.
 

Read more


Ông Nguyễn Quốc Phong

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

* Sinh năm: 1981

* Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Kinh tế Nông lâm.

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

* Quá trình công tác
−  05/2004 – 01/2009 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Nhân viên Kinh doanh – Phòng Kinh doanh.
−  02/2009 – 09/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Trưởng vùng Duyên hải Miền Trung – Phòng Kinh doanh.
−  10/2010 – 03/2013 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Trưởng Phòng Kinh doanh.
−  04/2013 − 9/2015 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Quyền Giám đốc Kinh doanh.
−  10/2015 − 02/2018 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Giám đốc Kinh doanh.
−  Từ tháng 3/2018 đến nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh.

Read more