Ông BÙI QUANG SƠN

* Sinh năm 1971

 *  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, chuyên ngành  trồng trọt

 * Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:

−  2000 - 2002 : Công ty BVTV An Giang – Nhân viên kỹ thuật thị trường thuốc BVTV và hạt giống cây trồng tại Chi nhánh TP HCM
−  2003 - 2005 : Công ty BVTV An Giang – Phó phòng kỹ thuật thị trường thuốc BVTV và hạt giống cây trồng tại Chi nhánh TP HCM  
−  2006 - 2007 : Công ty BVTV An Giang – Trưởng phòng Marketing Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng
−  2008 - 2013 : Công ty BVTV An Giang – Trưởng phòng kinh doanh Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng (phụ trách kinh doanh và marketing)
−  2014 : Công ty BVTV An Giang – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng kiêm Trưởng phòng kinh doanh
−  2015 : Công ty BVTV An Giang – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng kiêm Giám đốc kinh doanh khu vực phía Bắc
−  10/2016 – 12/2016 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Tổng Giám đốc kinh doanh
−  01/2017 – 5/2018 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Tổng Giám đốc 
−  27/04/2017 − 05/2018: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam. 
−  Từ 17/10/2019 − nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam.