Ông Lê Thái Bình

 * Sinh năm: 1972

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
− 03/2001 − 11/2008: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Nhân viên Nhân sự.
− 12/2008 − 11/2011: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Trợ lý Pháp chế.
− 12/2011 − 11/2013: Công ty cổ phần Giống câytrồng miền Nam – Phó Giám đốc Nhân sự hành chính.
− 11/2013 − 09/2015: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Phụ trách Quản lý Nhân sự hành chính.
− 10/2015 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Giám đốc Nhân sự hành chính.
− 07/2002 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Thư ký Hội đồng Quản trị.
− 04/2019 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Thành viên Ban Kiểm soát.