Bà Lương Mai Phương

 * Sinh năm: 1981

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 2006 – 2007: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kinh doanh Thị trường .
– 2007 – 2015: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán tổng hợp, Phó Phòng TCKT.
– 2015 – 2019: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Phó GĐ KHĐT.
– 2019 – nay: Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Trưởng Ban KSNB.

– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Thành viên BKS.