CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

 
Công bố thông tin định kỳ về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế
 
     Nội dung thông tin công bố:
     1. Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin phát hành Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 cho giai đoạn từ 01/7/2021 đến 30/9/2021.

     2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2021: 8.384.453.606 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2020: 14.452.509.807 đồng.

- Chênh lệch:        : -6.068.056.201 đồng

     Lý do: Lợi nhuận sau thuế giảm 42% so với cùng kỳ là do doanh thu gia công sản xuất lúa cho Đơn vị kinh doanh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm; Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đang trong thời gian giãn cách; kinh doanh không thuận lợi và một số đơn hàng chuyển sang Quý IV mới thực hiện, dẫn đến Doanh thu thuần và Lợi nhuận gộp của Quý 3 năm 2021 giảm so với cùng kỳ.


     Nay, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

     Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

     Tải về văn bản công bố thông tin 420/CV-TCKT