Công bố thông tin về việc NSC thực hiện chào mua công khai cổ phiếu SSC

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Nội dung thông tin công bố:
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v nhất trí thông qua việc NSC thực hiện chào mua công khai cổ phiếu SSC;
- Nay, công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật là: Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài. Việc chào mua của công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương và chào bán của cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Tải về văn bản công bố thông tin
67/CV-NSHC