Nghị quyết của HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ của SSC

- Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam & thống nhất của các thành viên HĐQT;
Tải về Quyết định