Ông Đỗ Tiến Sỹ

 * Sinh năm: 1960

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
− Tháng 4/1982 - 5/2000: Trại Giống cây trồng TW Ba Vì - Công ty Giống cây trồng TW1 − Cán bộ kế hoạch.
− Tháng 6/2000 - 7/2000: Trại Giống cây trồng TW Ba Vì - Công ty Giống cây trồng TW1 − Phó Giám đốc.
− Tháng 8/2006 - 02/2001: Phòng TC-HC-QT - Công ty Giống cây trồng TW1 − Phó trưởng phòng.
− Tháng 02/2001 - 4/2001: Phòng Kế hoạch - Công ty Giống cây trồng TW1 − Phó trưởng phòng.
− Tháng 5/2001 - 11/2002: Phòng Thị trường kinh doanh - Công ty Giống cây trồng TW1 − Trưởng phòng.
− Tháng 01/2004 - 10/2010: Phòng Thị trường kinh doanh - Công ty CP Giống cây trồng TW − Trưởng phòng.
− Tháng 10/2010 - 12/2015: Công ty CP Giống cây trồng TW1 − Giám đốc Kinh doanh.
− Tháng 01/2016 - 3/2019: Công ty CP Giống cây trồng Quảng Nam − Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng Quản trị.
− Từ 2010 - nay: Ban Kiểm soát công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam − Thành viên.
− Từ 2010 - nay: Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam − Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Giống cây trồng Quảng Nam.