Ông NGUYỄN ANH TUẤN

 * Sinh năm: 1986

 * Trình độ chuyên môn: - Thạc sỹ : Tài chính – Ngân hàng (ĐH Paris Dauphine & trường KD ESCP Europe); Cử nhân : Kinh tế quốc tế (ĐH KTQD)

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
− 2008 - 2010: Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Trưởng nhóm Kiểm toán.
− 2010 - 2011: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn SSI − Chuyên viên NH đầu tư.
− 2012 - 2014: Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Phó phòng Kiểm toán và Tư vấn Tài chính.
− 2015 - nay: Công ty CP Tập đoàn PAN - Thư ký HĐQT và Phụ trách Quan hệ nhà đầu tư.