Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Công bố công thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông báo 495/BC tải xem tại đây