Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN.TP.HCM
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - Chi nhánh TP.HCM, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Giống cây trồng miền Nam
- Mã chứng khoán: SSC
- Mã ISIN: VN000000SSC4
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng (mười ngàn đồng)
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2019
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thông báo được công bố trên website ngày 19/02/2019

Tải về Thông báo
40 TB-NSHC