Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị SSC thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:
− Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
− Mã chứng khoán : SSC
− Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018
− Thời gian: 01 buổi sáng, từ 08 giờ 00 ngày 02/4/2018 (thứ hai)
− Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Pico Plaza , số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Nội dung :
− Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017;
− Báo cáo Ban Điều hành năm 2017;
− Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017;
− Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2017;
− Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017 & phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018;
− Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS (tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019);
− Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
− Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018,
Điều kiện tham dự :
– Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSC tính đếnngày28/02/2018 đều có quyền tham dự Đại hội;
– Cổ đông vui lòng mang theo CMND/Passport, Thư mời, Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội;
– Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức cũng như đảm bảo cho cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Công ty, đề nghị Quý cổ đông :
  o Xác nhận tham dự cho anh Bình, chị Trinh theo số điện thoại, fax, email của Công ty hoặc DĐ: 0908.290482 (anh Bình), DĐ : 0919.076997 (chị Trinh) trước ngày 28/3/2018.
  o Trường hợp cổ đông không tham dự được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (theo Mẫu ủy quyền của SSC).

Tải về văn bản
Thông báo ĐHĐCĐ thường niên 2017
Tải về mẫu giấy Ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên 2017