Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2017