Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Time:

Thông báo v/v thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Time:

Nghị Quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Time:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Time:

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017
Time:

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Time:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Time:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Time:

Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của SSC tiếp tục nhiệm kỳ 2015 - 2019

Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của SSC tiếp tục nhiệm kỳ 2015 - 2019
Time:

Bổ sung địa điểm tổ chức ĐHCĐ 2016

Bổ sung địa điểm tổ chức ĐHCĐ 2016
Time:

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017
Time:

Báo cáo thường niên 2016

Báo cáo thường niên 2016
Time: