Biểu đồ cơ cấu lao động của SSC:

Tổng số lao động đến 30/06/2020 là 145 người. Trong đó:

* Trên đại học: ................................. 04 người, tỉ lệ: 3%

* Đại học: ........................................ 79 người, tỉ lệ: 54%

* Cao đẳng và Trung cấp: ............... 19 người, tỉ lệ: 13%

* Sơ cấp + CNN: ............................. 14 người, tỉ lệ: 10%

* Lao động phổ thông: ................... 29 người, tỉ lệ: 20%

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Thành phần của Hội đồng quản trị gồm có 5 người (trong đó có 4 thành viên độc lập không điều hành). Ban kiểm soát gồm có 3 người là thành viên độc lập không điều hành.

Trong năm 2020, tiếp tục duy trì hoạt động 03 tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

+ Tiểu ban Khoa học & Công nghệ

+ Tiểu ban Tái cấu trúc & Đầu tư

+ Tiểu ban Nhân sự & Lương, Thưởng

 

Ông DƯƠNG QUANG SÁU

Ông Dương Quang Sáu - Ủy viên HĐQT

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành nông học.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 1998–2004: Trại giống cây trồng TW Đồng Văn – Nhân viên Kỹ thuật.
– 2005–2006: Phòng SX Cty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Sản xuất.
– 2006–2008: học Thạc sỹ tại học viện Nông Nghiệp Việt Nam.
– 2009–2010: Phòng SX Cty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Sản xuất.
– 2010–2012: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Trợ lý PTGĐ, Phó phòng SX.
– 2012–10/2013: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Trợ lý Tổng Giám đốc.
– 2013–2018: Công ty CP Giống cây trồng trung ương – Giám đốc phòng Sản  xuất.
– 01/01/2019 – nay: Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Phó Tổng giám đốc.

– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Ủy viên HĐQT.

→ Đọc thêm


Bà Văn Thị Ngọc Ánh

Bà Văn Thị Ngọc Ánh - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 2000 – 2008: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị – Nhân viên Kế toán.
– 2008 – 2013: Công ty Cổ phần HUD VN – Kế toán trưởng.
– 2013 – 2018: Công ty Hitachi Technologies VN – Kế toán trưởng.
– 2018 – 2020: Công ty Hàng Không Tre Việt – Trưởng phòng Kế toán TH, Trưởng ban Kế toán.
– 10/2020 – nay: Công ty CP Tập đoàn PAN – Kế toán trưởng.
– 23/4/2021 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam - Thành viên Ban Kiểm soát.

→ Đọc thêm


Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1980

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 04/2004 – 06/2006: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán bán hàng.
– 06/2006 – 05/2010: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán.
– 05/2010 – 11/2016: Công ty CP giống cây trồng Hà Tây – Kế toán trưởng.
– 11/2016 – nay: Công ty CP Giống cây trồng Hà Tây – Phó Giám đốc.
– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Thành viên BKS.

→ Đọc thêm


Ông Nguyễn Quốc Phong

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

* Sinh năm: 1981

* Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Kinh tế Nông lâm.

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

* Quá trình công tác
−  05/2004 – 01/2009 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Nhân viên Kinh doanh – Phòng Kinh doanh.
−  02/2009 – 09/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Trưởng vùng Duyên hải Miền Trung – Phòng Kinh doanh.
−  10/2010 – 03/2013 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Trưởng Phòng Kinh doanh.
−  04/2013 − 9/2015 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Quyền Giám đốc Kinh doanh.
−  10/2015 − 02/2018 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Giám đốc Kinh doanh.
−  Từ tháng 3/2018 đến nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh.

→ Đọc thêm