LVN10

LVN10

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng.
– Tỷ lệ cây cho 2 trái cao.
– Vỏ bi kín, hạt nửa đá, màu vàng cam sậm.
– Năng suất: 11-12 tấn/ha.

TGST(ngày): 95-100 ngày.