Nếp IR 4625

Nếp IR 4625

Cây Cao (cm): 90-105 cm

Đặc tính: - Đẻ nhánh khỏe, cứng cây.
- Thích nghi rộng.
- Thích hợp: Đông Xuân, Hè Thu.
- Năng suất: 6-7 tấn/ha.

TGST(ngày): 105-110 ngày