NQ HĐQT thông qua phương án gia hạn thời gian giao dịch mua CP quỹ

- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam và thống nhất của các thành viên HĐQT.
Quyết định số 16/ND-HĐQT tải xem tại đây