CBTT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng - tháng 10/2020

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng - tháng 10/2020
Time:

CBTT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - tháng 10/2020

Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Lê Minh Chánh
Time:

Nghị quyết của HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc thanh toán chi trả cổ tức năm 2019

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc thanh toán cổ tức năm 2019
Time:

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam 6 tháng đầu năm 2020
Time:

Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

SSC công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
Time:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Time:

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Time:

Công bố thông tin v/v thành lập Chi nhánh Trung tâm Kinh doanh và Phát triển Hạt giống Rau Hoa

Công bố thông tin bất thường về việc SSC thành lập Chi nhánh Trung tâm Kinh doanh và Phát triển Hạt giống Rau Hoa
Time:

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Time:

Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
Time:

CBTT bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc - tháng 05/2020

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc
Time:

SSC gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công bố thông tin về gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Time: