Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019

Công bố thông tin tài liệu Báo cáo thường niên 2019
Time:

Nghị Quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Time:

Báo cáo tình hình quản trị SSC năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam năm 2019
Time:

Công bố công thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự tháng 01/2020

Công bố công thông tin bất thường về việc thôi việc Phó Tổng Giám đốc
Time:

Nghị Quyết của HĐQT SSC về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019

Nghị Quyết của HĐQT SSC về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019
Time:

Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT

Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT - ông Bùi Quang Sơn
Time:

Nghị quyết của HĐQT SSC về việc thanh toán chi trả cổ tức năm 2018

Nghị quyết của HĐQT SSC về việc thanh toán chi trả cổ tức năm 2018
Time:

Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Hoàng Anh
Time:

CBTT bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc
Time:

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam 6 tháng đầu năm 2019
Time:

Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ngày 26/6/2019, để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính năm 2019 của SSC, dựa trên năng lực kiểm toán, dịch vụ khách hàng và mức phí kiểm toán.
Time:

SSC góp mặt trong 259 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin 2019

Công bố thông tin (CBTT) là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên hai sàn chứng khoán Việt Nam. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp niêm yết với cộng đồng nhà đầu tư nói chung và các cổ đông nói riêng.
Time: