Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu tháng 5/2019

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu
Time:

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Time:

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc SSC

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Quyền Tổng Giám đốc được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, hiệu lực kể từ ngày 16/5/2019.
Time:

Công bố thông tin về quyết định xử phạt hành chính về thuế

Công bố thông tin về quyết định xử phạt hành chính về thuế
Time:

Biên bản & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

Biên bản & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018
Time:

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2018

Công bố thông tin tài liệu Báo cáo thường niên 2018
Time:

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

Công bố thông tin Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018
Time:

Công bố thông tin về việc giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin về việc giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Time:

Nghị quyết của HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc mua cổ phiếu quỹ của SSC

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc mua cổ phiếu quỹ của SSC
Time:

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự tháng 3/2019

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự, ông Trịnh Minh Hợp thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Time:

Nghị Quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Time:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Time: