Báo cáo tình hình quản trị SSC năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam năm 2018
Time:

Nghị quyết của HĐQT công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam v/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2018

Nghị quyết của HĐQT công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam v/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2018
Time:

Nghị quyết & Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 10/10/2018

Nghị quyết & Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/10/2018
Time:

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018
Time:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SSC của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SSC của ông Lê Minh Chánh - Phó Tổng Giám đốc SSC
Time:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Time:

Nghị Quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường

Nghị Quyết của HĐQT SSC về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường
Time:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Time:

Công bố công thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự tháng 7/2018

Công bố công thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự
Time:

Báo cáo tình hình quản trị công ty SSC 6 tháng đầu năm 2018

Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2018
Time:

Công bố thông tin v/v chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

CBTT v/v chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
Time: